Úrodové mapy

Nachádzate sa tu

Úrodové mapy

Presné určenie GPS polohy kombajnu s meraním úrody

Vďaka tomuto spôsobu je možné vypracovať presnú úrodovú mapu. Úrodová mapa vzniká integrovaním dvoch súborov údajov- hodnoty okamžitej úrody a geografickej polohy kombajnu. Poľný počítač z rady Envizio dostáva potrebné údaje o okamžitej polohe a okamžitej úrode v zvolených intervaloch ukladania polohy. Počas jedného zápisu sa získa údaj o úrode z danej plochy a prepočtom je potom možné získať údaj priemernej úrody.
 

Ako zmerať úrodu ?
Meranie úrody sa považuje za prvý krok v manažmente rastlinnej výroby. Na základe získania presných informácií o množstve dopestovanej úrody v rámci pozemku, možno s podporou určitého informačného systému cieľavedome riadiť a usmerňovať intenzitu aplikácie vstupov (priemyselných hnojív). Na riadenie dávkovania priemyselných hnojív môže rovnako poslúžiť poľný počítač Envizio Pro II. Takýto informačný a riadiaci systém presahuje rámec zberu a zasahuje do riadenia ďaľších prác a agrotechnických opartrení. Na základe podrobnej znalosti úrody je možné spresniť hnojenie a ochranu rastlín. Základom sú vstupné digitálne mapy charakterizujúce úroveň kľúčových faktorov, a to v rozsahu od pôdnych vlastností až po zásobu živín. Preto sa všetky zásahy robia lokálne a diferencovane. pri aplikácii priemyselných hnojív a pesticídov to prinesie značné úspory a zníži sa aj zaťaženie životného prostredia.

Spracovanie údajov


Počas operácie zberu sa údaje ukladajú do pamäte zariadenia. Všetky pracovné operácie sa môžu priamo odosielať po ukončení práce cez modem Slingshot na server, ku ktorému máte kedykoľvek prístup. Poľný počítač  Envizio Pro II využíva pre úrodové mapy a variabilnú aplikáciu formát shapefile. Ak je variabilná aplikácia aktivovaná, úrodová mapa, vytvorená použitím GIS (Geographic Information Systems) softvéru schopného vytvárať súbory shapefile, môže byť pretransformovaná do poľného počítača. Tieto súbory musia byť v polygónovom shape formáte ktoré spĺňajú špecifikáciu ESRI (Enviromental Systems Research Institute) a údaj 84 vo WGS (World Geodetic System).

 

Súbory shapefiles pre úrodové mapy musia byť uložené v zariadení do zložky rxMaps a povolené na nájdenie a uloženie požadovaného formátu .shp, .shx alebo .dbf do vnútornej pamäte zariadenia. Súbory je možné presunúť na USB kľúč. Pre zaistenie maximálneho výkonu poľného počítača počas používania úrodových máp sa vyžaduje čo najmenšie množstvo použitých zón. Mapy s množstvom zón môžu nežiaduco ovplyvniť výkon stroja alebo poľného počítača. Počet zón v mape sa dá zmenšiť zariadením alebo navigáciou s rovnakou šírkou záberu. Najmenšia zóna na mape nemôže byť menšia ako šírka záberu aplikujúceho produkt. Napríklad, ak je šírka záberu postrekovača 27 m, zóna v mape by nemala byť menšia ako 27 m.   


Čo je potrebné k vytvoreniu úrodových máp:

  • Envizio Pro II
  • Envizio Pro XL
  • SmartYield Pro kvantimeter