Raven RTK

Nachádzate sa tu

Satelitné navigácie s  riadením poľnohospodárskych strojov cez RAVEN RTK NET ponúkajú riešenia úspory nákladov !

Vždy sa pýtame,aký problém potrebujete riešiť

V súčasnej situácii sa poľnohospodársky subjekt nezaobíde bez sledovania nákladov a ich úspory. V prvom rade ide o úsporu spotreby PHM, granulovaných hnojív, osív a v neposlednom rade o úsporu prípravkov na ochranu rastlín. Agrotechnológie Raven dokážu riešiť väčšinu kontrol a regulácií poľnohospodárskych operácií.

Spoločne navrhneme riešenia
Agrotechnológie Raven RTK ponúkajú automatické a asistenčné riadenie pre všetky typy samojazdných  strojov a traktorov. Umožňujú riadiť poľnohospodárske stroje s okamžitou aj medziročnou presnosťou ± 2,5 cm. Dôležité v prípade presnej sejby do riadkov je následné presné hnojenie alebo medziriadková kultivácia. Pri sejbe  hustosiatych plodín umožňuje presné vyznačenie koľajových radov cez RTK a pracovať s rozmetadlom alebo postrekovačom bez prekrytí. 

Z čoho sa skladá sada riadenia?

  1. GSM anténa pre príjem korekcií
  2. GPS anténa MBA 6
  3. GSM anténa pre príjem korekcií
  4. GPS anténa pre monitoring stroja
  5. navigačný prístroj
  6. sada automatického riadenia SmarTrax alebo riadenia pod volant SmarTrax MD
  7. dátový modem Slingshot®Ako to funguje? Hardware a software
Na aplikáciu systému RAVEN RTK NET sa využíva korekčný signál permanentných staníc GNSS slovenskej priestorovej observačnej služby SKPOS alebo SmartNet na celom území SR. Server RAVEN v USA je prepojený prostredníctvom internetu na server SKPOS a prenáša veľkoobjemové korekčné dáta.Tie prekonvertuje na zhustené RTK korekcie a pošle ich cez EGPRS pripojenie priamo do modemu v traktore. Na pripojenie modemu v traktore sa využíva sieť EGPRS v technológii EDGE, ktorá má výborné pokrytie a kapacitne (1,06 MB/hod ) postačuje na prenos zhustených dát.Tým sú vytvorené predpoklady spoľahlivej prevádzky celého zariadenia. Tento variant  umožňuje radikálne znížiť zaobstarávacie náklady a znížiť ročné poplatky na minimum.Výhoda tohto systému je v obmedzení výpadkov ku ktorým dochádzalo v prípade satelitnej korekcie na L2  frekvencii.


 

Zodpovednosť
V prvom rade je potrebné zistiť priamo na parcelách zákazníka zodpovedajúce pokrytie signálom EGPRS pre dátový prenos. Na ten účel vykonávame bezplatné meranie priamo na parcele zákazníka, s vyhotovením protokolu o vhodnosti RTK.
Servis nepretžitej prevádzky
Každé zariadenie Raven Slingshot RTK je možné kontrolovať, nastavovať a kalibrovať na diaľku. Na spravovanie zariadenia uzatvárame so zákazníkom zmluvu, kedy servisné služby poskytujeme nepretržite. Uvedené servisné zásahy vykonávame zo servisných stredísk v USA alebo SR.
Zákaznícka kontrola, monitoring strojov
Zákazník agrotechnológií Raven RTK NET si môže priebežne kontrolovať cez Raven server na smartfóne, tablete alebo PC pohyb strojov. Z toho vyplýva možnosť sledovania využitia pracovného času, kontrolu spôsobu jazdy a kontrolu vykonávaných prác. Všetko je možné sledovať premietnuté priamo do máp Google Earth a jednotlivé práce archivovať cez úrodové mapy.

 

Pripojenie ďalších zariadení
Na agrotechnológie Raven RTK NET je možné pripojiť za-riadenie na automatické alebo asistenčné riadenie (Smar-Trax RTK, SmarTrax MD), zariadenie na kontrolu horizon-tálnej roviny ramien (AutoBoom), manažment sekciových ventilov postrekovača cez GPS (AccuBoom), zariadenie na injektáž koncentrátu agrochemikálií do čistej vody (Sidekick), automatickú reguláciu postrekovej dávky (Switch Box), kontrolu a reguláciu presnej sejby (Omniseed) a kontrolu presnej sejby (Omnirow) a i. Agrotechnológie Raven RTK sú kompatibilné s predprípravami riadenia traktorov od viacerých výrobcov, poprípade s autopilotmi konkurenčných značiek (Topcon, Trimble a iné).

Výhody agrotechnológií Raven RTK
- úspora nákladov všeobecne
- zlacnenie zariadenia a prevádzky
- ±2,5 cm presnosť bez vysokých investícií
- nepretržitý servis, nastavenie cez internet
- rýchla návratnosť investícií
- náskok pred konkurenciou


 Kliknite sem alebo na záložku referencie pre viac informácií o vykonaných aplikáciách.